ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 29668349
Šiandien apsilankė: 36174
Dabar naršo: 1077

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Architektūros ir urbanistikos skyrius

Architektūros ir urbanistikos skyrius

 

Personalas

 

Vardas, pavardė

Pareigybė *

Kabineto Nr.

Vietinio telefono Nr.


 Kiti kontaktai 

Vita Valaitienė

Vyriausioji architektė - vedėja

233

233

8 (345) 60766
vita.valaitiene@sakiai.lt

Antanas Grigaitis

Vyriausiasis specialistas

226

226

  8 (345) 60766
antanas.grigaitis@sakiai.lt

Mindaugas Kukys

Geodezininkas

226

226

  8 (345) 60766  mindaugas.kukys@sakiai.lt

Laima Savukaitienė vyriausioji specialistė 226 226   8 (345) 60766
laima.savukaitiene@sakiai.lt
Mantas Paketuris architektas 319 319 8(345)60759
 mantas.paketuris@sakiai.lt
 

*  Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 

     

 

 


                                                                                                                             800x600

                                                                                                                                
 

800x600

                                                                                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                                                                 Rajono savivaldybės administracijos

                                                                                                                                 direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 20 d.

                                                                                                                                 įsakymu  Nr. AT-795

 

 

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS

VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                    1. Rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius yra rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Skyrių steigia rajono savivaldybės taryba įstatymų nustatyta tvarka.

                    2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta tvarka patvirtintais statybos techniniais reglamentais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

                    3. Skyrius turi antspaudą su savo pavadinimu.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                    4. Skyriaus pagrindinės funkcijos yra šios:

                    4.1. teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės daliųbendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas (vykdant Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas):

                    4.1.1. administruoti ir koordinuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, rengimą;

                    4.1.2. rengti ir teikti tvirtinti planavimo organizatoriui planavimo darbų programas, nustatyti planavimo uždavinius;

                    4.1.3. rengti ir teikti pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui prieš tvirtinant teritorijų planavimo dokumentą teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis;

                    4.1.4. rengti ir teikti savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo organizavimui reikalingus dokumentus;

                    4.1.5. nustatyta tvarka išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

                    4.1.6. derinti savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; atstovauti savivaldybės patvirtintiems dokumentams kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese; pateikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Tarybai ar administracijos direktoriui.

                    4.1.7. organizuoti ir administruoti Teritorijų planavimo komisijos darbą;

                    4.1.8. organizuoti savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene; dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;

                    4.1.9. informuoti savivaldybės internetiniame tinklalapyje visuomenę apie pradedamus rengti ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

                    4.1.10. tvarkyti įstatymų priskirtus registrus ir teikti duomenis valstybės registrams.

                    4.2. žemėtvarkos projektų administravimas (vykdant Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo, Žemės reformos įstatymo ir Žemės įstatymo nuostatas):

                    4.2.1. tikrinti dokumentus  ir rengti sprendimus dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo;

                    4.2.2. tikrinti dokumentus ir rengti sprendimus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo;

                    4.2.3. tikrinti dokumentus  ir rengti sprendimus dėl vietovės lygmeniu rengiamų žemėtvarkos schemų rengimo organizavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo organizavimo ir tvirtinimo;

                    4.2.4. tikrinti dokumentus ir teikti derinti parengtus žemės reformos žemėtvarkos projektus ir jų pagrindu parengtus žemės sklypų planus;

                    4.2.5. rengti planavimo sąlygas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams;

                    4.2.6. rengti planavimo sąlygų sąvadus Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams;

                    4.3. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka (vykdant Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų nuostatas):

                    4.3.1. nagrinėti ir teikti pritarimus Nacionalinei žemės tarnybai dėl statybų valstybinėje žemėje;

                    4.3.2.  pritarti numatomo statyti statinio projektinių pasiūlymų rengimo užduotims;

                    4.3.3. pritarti parengtiems numatomo statyti statinio projektinių pasiūlymų dokumentams;

                    4.3.4. informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą, apie numatomą statinių projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama;

         4.3.5. išduoti statybą leidžiančius dokumentus, tikrinti projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams;

                    4.3.6. tvarkyti Statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas

                    4.3.7. priimti iš statytojo (užsakovo) paraišką architektūriniams reikalavimams nustatyti, parengti savivaldybės kompetencijai priklausančias sąlygas architektūriniams reikalavimams;

4.3.8. priimti iš statytojo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, patikrinti ar projekto sudėtis ir sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus;

4.3.9. teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Statybą leidžiančių dokumentus;

4.3.10. pagal kompetenciją nustatyta tvarka derinti statinio projektą;

4.4. Išorinės reklamos projektų derinimas ir leidimų išorinės reklamos įrengimui išdavimas (vykdant Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo nuostatas):

4.5. geodezijos ir kartografijos darbų organizavimas ir vykdymas (vykdant Lietuvos Respublikos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nuostatas):

       4.5.1. tvarkyti savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius;

       4.5.2. prižiūrėti savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo darbus, tikrina jų būklę, tvarko apskaitą;

       4.5.3. organizuoti savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus, 1:2 000 ir didesnio mastelio topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių, vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus;

       4.5.4. rengti geodezinės, kartografinės medžiagos ir savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarkos nustatymo dokumentus ir teikti tvirtinimui;

       4.5.5. derinti topografinius planus ir atlikti jų kontrolę;

       4.5.6. atlikti geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;

       4.5.7. įstatymų nustatyta tvarka teikti savivaldybės geodezinės, kartografinės medžiagos ir erdvinių duomenų rinkinius teisėtiems naudotojams;

       4.5.8. saugoti savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita;

      4.5.9. teikti Vyriausybės įgaliotai institucijai savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius;

                  4.5.10. organizuoti ir prižiūrėti kartografijos darbus statybviečių planams ir inžinerinių tinklų planams sudaryti, vykdyti statinių ir įrenginių žymėjimo vietoje priežiūrą ir patikrą.

 

III SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                    5. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

                    6. Kitus skyriaus darbuotojus skiria ir atleidžia rajono savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos  valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                    7. Skyriaus veiklos nuostatus, etatinę struktūrą tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

IV SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

                    8. Skyriaus specialistai turi teisę:

                    8.1. savivaldybės teritorijoje nekliudomi apžiūrėti saugomų teritorijų objektus (taip pat ir valstybinius parkus), statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gauti iš statytojų savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms atlikti;

                    8.2. teikti Tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos planavimo ir tvarkymo;

                    8.3. gauti ir teikti informaciją teritorijų planavimo dokumentams rengti ir duomenų bankui formuoti Teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 6 punktu nustatyta tvarka;

                    8.4. gauti nemokamai informaciją apie inžinerinių tinklų būklę iš tinklus eksploatuojančių tarnybų;

                    8.5. dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su skyriaus darbu susiję klausimai;

                    8.6. dalyvauti Valstybinės pastatų ir statinių priėmimo naudoti komisijos bei kitų komisijų darbe ir atstovauti savivaldybės interesams;

                    8.7. dalyvauti rengiant rajono (rajono miestų) teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;

  8.8. nustatyta tvarka gauti inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas, tvarkyti jų apskaitą;

8.9. disponuoti ir atnaujinti Geoinformacinės sistemos (GIS) duomenų bazę.

                    8.10. teikti pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;

                    8.11. organizuoti ir koordinuoti rengiamų savivaldybės administracijos užsakymu projektų ruošimą;

                    8.12. tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų ir statybos projektų archyvą; tvarkyti visų skyriuje derinamų projektų ir išduodamų sąlygų registrą;

                              8.13. organizuoti ir koordinuoti kompleksinių ir specialiųjų planų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, rengimą.

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

                    9. Skyriaus vedėjas ir kiti darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose vykdymą.

                   10. Skyriaus veiklos kontrolę vykdo skyriaus vedėjas.

 

VI. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

                    11. Skyriaus vedėjo atostogų ar nedarbingumo atveju savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu jo pareigos perduodamos pavaduojančiam valstybės tarnautojui.

                    12. Atleidus skyriaus vedėją iš pareigų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus laikinai einančiam pareigas valstybės tarnautojui arba naujam asmeniui.

                    13. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantys asmenys. Jei reikalus perduodantis ar juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

                    14. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui.

 

VII. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

 

                    15.  Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas savivaldybės tarybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.

                                ________________________________________________

 

 

 

 

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Paskutinis atnaujinimas:2017-10-25 08:47:50

             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.