ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,Faksas 8 (345) 60 200
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 14504570
Šiandien apsilankė: 2090
Dabar naršo: 50

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai
Posėdžių transliacija  

Žiūrėti video transliaciją


Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Biudžeto ir turto skyrius
Biudžeto ir turto skyrius

Personalas

Vardas, pavardė

Pareigybė*

Kabineto Nr.

Vietinio telefono Nr.


Kiti kontaktai

Egidija Grigaitienė

Vedėja

208

208

8 (345) 60755
8 687 45465
egidija.grigaitiene@sakiai.lt

Vaclovas Laurinaitis

Vyresnysis specialistas

210

210

8 (345) 60755
vaclovas.laurinaitis@sakiai.lt

Stasė Savickienė

Vyriausioji specialistė

206

206

8 (345) 60755
stase.savickiene@sakiai.lt

Tania Čižauskienė

Vyriausioji specialistė

206

206

8 (345) 60755
tania.cizauskiene@sakiai.lt

Sonata Gruzdaitienė

Vyriausioji specialistė

202

202

8 (345) 60755
sonata.gruzdaitiene@sakiai.lt

Irmunda Čepulionienė

Vyriausioji specialistė

202

202

8 (345) 60755
irmunda.cepulioniene@sakiai.lt

 

          * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

Už skyriaus pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas

 


 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR TURTO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai apibrėžia administracijos Biudžeto ir turto skyriaus (toliau vadinamas - skyrius) svarbiausius uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.
2. Skyriaus paskirtis - teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti, vykdyti savivaldybės biudžetą, organizuoti savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės turto valdymą ir naudojimą ir disponavimą.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais bei valstybės instancijų teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
4. Skyrius turi sąskaitą banke, antspaudą, blankus su herbu.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
5.1. įgyvendinti įstatymus bei kitus teisės aktus susijusius su biudžeto sudarymu, vykdymu, kontrole ir atskaitomybe bei su turto valdymo, naudojimo ir disponavimo klausimais;
5.2. organizuoti savivaldybės biudžeto projekto rengimą, periodinių ir metinės savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo apyskaitų parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai;
5.3. organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymą, naudojimą ir disponavimą;
5.4. rengti savivaldybės turto privatizavimo strategiją.
6. Skyrius atlieka šias funkcijas:
6.1. rengia rajono savivaldybės biudžeto projekto sudarymą;
6.2. teikia tarybai pasiūlymus dėl biudžeto pagrindinių principų sudarymo;
6.3. organizuoja biudžeto vykdymą (finansuoja biudžete numatytas priemones ir išlaidas, veda biudžeto apskaitą ir sudaro biudžeto vykdymo apyskaitas) savivaldybės tarybos patvirtinto biudžeto ribose;
6.4. teikia praktinę ir metodologinę pagalbą skyriams, seniūnijoms, sudarant atitinkamų biudžetų projektus bei vietos savivaldybės įstaigoms, išlaikomoms iš biudžeto, buhalterinės apskaitos klausimais, organizuoja finansinį biudžetinį darbą;
6.5. teikia tarybai pasiūlymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo;
6.6. teikia tarybai tvirtinti mokesčių mokėjimo terminų atidėjimą;
6.7. teikia metodologinę pagalbą skyriams ir seniūnijoms biudžeto buhalterinės apskaitos organizavimo bei vedimo klausimais;
6.8. atstovauja savivaldybei jos kontroliuojamose įmonėse:
6.8.1. akcinėse arba uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose savivaldybei nuosavybės teise arba patikėjimo teise priklauso akcijų;
6.8.2. savivaldybės įmonėse;
6.9. savivaldybės tarybos sprendimu kontroliuoja įmonių reorganizavimą, likvidavimą bei kontroliuoja įmonės kapitalo mažinimo ar didinimo vykdymą;
6.10. užtikrina, kad visi sandoriai kontroliuojamose įmonėse (nuomos, turto perdavimo naudotis sutartys) būtų sudaromi įstatymų arba savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka;
6.11. užtikrina dividentų, skiriamų už savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas, sumokėjimo kontrolę;
6.12. teikia tvirtinti savivaldybės tarybai atstovavimo savivaldybės įmonėse tvarką, merui - įgaliojimus atstovauti savivaldybei;
6.13. teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl naujų savivaldybės įmonių steigimo bei esamų įmonių reorganizavimo, likvidavimo;
6.14. kontroliuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo turto apskaitą bei jo naudojimo priežiūrą;
6.15. organizuoja perėmimą naujų, savivaldybės lėšomis įsigytų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, akcijų;
6.16. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos, panaudos ir perdavimo sutarčių sudarymą;
6.17. savivaldybės tarybai teikia siūlymus dėl savivaldybės nuosavybės objektų (įmonių, jų akcijų, savivaldybės turto) privatizavimo, negyvenamųjų patalpų nuomos ir perdavimo, gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų suteikimo naudotis bei jų pardavimo;
6.18. organizuoja savivaldybės turimo turto vertės nustatymą;
6.19. teikia savivaldybės administracijai siūlymus savivaldybės gyvenamojo fondo statybos, remonto, rekonstrukcijos ir renovacijos klausimais;
6.20. tvarko dokumentus valstybės paramą būstui įsigyti ir socialiniam būstui suteikti;
6.21. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų pareiškimus bei pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

7. Skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus valstybės bei savivaldybės institucijų teisės aktus, turi teisę:
7.1. daryti patikrinimus ir revizijas vietinio pavaldumo įmonėse, įstaigose, organizacijose biudžeto vykdymo klausimais, teikti pasiūlymus dėl nustatytų trūkumų pašalinimo;
7.2. reikalauti iš įmonių, įstaigų, organizacijų racionaliai ir ekonomiškai naudoti valstybinį turtą ir biudžeto lėšas;
7.3. reikalauti iš vietinių įmonių, organizacijų pateikti dokumentus bei paskaičiavimus ir kitą medžiagą, reikalingą biudžeto projektui ruošti bei papildomą medžiagą biudžeto vykdymo klausimais.
7.4. gauti reikiamus duomenis iš visų savivaldybės struktūrinių padalinių, seniūnijų, savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų;
7.5. gauti iš savivaldybės struktūrinių padalinių išvadas dėl rengiamų sprendimų, potvarkių, kitų dokumentų projektų ir, suderinus su savivaldybės administracijos direktoriumi, pasitelkti jų atstovus bei specialistus šiems projektams rengti;
7.6. teikti savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktorius, jų sudarytoms komisijoms siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.7. gavus savivaldybės mero įgaliojimus, atstovauti savivaldybei valstybės valdžios ir valdymo institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;
7.8. savivaldybės tarybos nustatytais atvejais ir tvarka arba gavus savivaldybės mero įgaliojimus, sudaryti susitarimus, sutartis ar kitus sandorius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis.
8. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą ir už ją atsako, užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą skyriaus kompetencijos ribose.
9. Skyriaus vedėjo pavaduotojas ir specialistai atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose tinkamą vykdymą.

IV. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Skyriaus vedėją ir darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės administracijos direktorius.
11. Skyriaus vadovo ir specialistų kvalifikacija atitinka Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų.
12. Skyriaus vadovo pavaldumą nustato patvirtinti pareigybių aprašymai. Specialistų funkcijas ir atsakomybę reglamentuoja taip pat patvirtinti pareigybių aprašymai.
13. Skyriaus nuostatuose nurodytas funkcijas vykdo skyriaus specialistai gerai išmanantys savivaldybės biudžeto formavimo ir vykdymo bei savivaldybės (t. sk. valstybės turto valdomo patikėjimo teise) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo principus, planavimą ir administravimą, bei su funkcijų vykdymu susijusius teisės aktus.
14. Skyrius savo veiklą organizuoja vadovaudamasis strateginiais savivaldybės institucijų planais bei lokaliniais teisės aktais, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų. 

Paskutinis atnaujinimas:2015-05-15 11:55:03
             
   
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, faksas 8 (345) 60200, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.