ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Gyventojams
 • Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finasavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Šakių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos
  Etikos komisija
  Antikorupcijos komisija
  Visuomeninių administracinių ginčų komisija
  Turto privatizavimo komisija
  Peticijų komisija
  Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija
  Narkotikų kontrolės komisija
  Studijų rėmimo komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Šakių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Darbo tvarkos taisyklės

  PATVIRTINTA

  Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. AT-317

  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2. Šakių rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja administracijos (darbdavio) ir valstybės tarnautojų bei kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto bei kitų finansavimo šaltinių (toliau - darbuotojų) pareigas, teises, darbo ir poilsio laiką, bendrus vidaus tvarkos reikalavimus, paskatinimus už sąžiningą darbą ir atsakomybę.
  3. Šios Taisyklės galioja ir taikomos tiek, kiek neprieštarauja tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės normoms, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems įstatymams ir teisės aktams.
  4. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Administracijos direktorius.
   1. DARBO IR POILSIO LAIKAS
   2. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, turi laikytis savivaldybės administracijoje nustatyto darbo laiko režimo.
   3. Šakių rajono savivaldybės administracijoje nustatyta 5 darbo dienų 40 valandų trukmės

  savaitė.

  1. Darbo laikas nustatytas Administracijoje: pirmadieniais-ketvirtadieniais darbuotojai dirba nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertraukos laikas visomis darbo dienomis - nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Šeštadieniai ir sekmadieniai - poilsio dienos.
  2. Pasitarimai Administracijoje vyksta:

  7.1.    kiekvieną pirmadienį: 8.15 val. renkasi Administracijos skyrių vedėjai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai;

  7.2.     atskiru Administracijos direktoriaus nurodymu.

  1. Darbuotojai gali dirbti poilsio ir švenčių dienomis, naktį bei viršvalandinį darbą tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
  2. Administracijos ir darbuotojo susitarimu, darbuotojui gali būti nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, atskiras darbuotojo darbo laikas.
  3. Darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarko Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.
  4. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, - dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti šia lengvata, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas pateikia Administracijos direktoriui prašymą, nurodydamas, kurią mėnesio dieną pageidauja pasinaudoti lengvata ir pasirenkamą lengvatos variantą.
  5. Darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų ir neturintiems teisės į papildomas poilsio dienas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, žodžiu suderinus su tiesioginiu vadovu.
  6. Darbuotojas, išeidamas iš kabineto ilgiau kaip 30 min., privalo informuoti apie tai tiesioginį vadovą arba kabinete kartu dirbantį asmenį. Darbuotojas, išvykdamas iš pastato darbo tikslais, turi informuoti tiesioginį vadovą.
  7. Darbuotojas, išvykdamas iš pastato ne darbo tikslais, turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
  8. Darbuotojo prašymu gali būti nustatytas ne visas darbo laikas, prašymas nagrinėjamas ir darbuotojas informuojamas apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
  9. Kai darbuotojas negali laiku atvykti arba visai negali atvykti į darbą, apie tai nedelsdamas turi informuoti tiesioginį vadovą, j o nesant - kitą atsakingą asmenį ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojas apie tai dėl tam tikrų pateisinančių priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti kiti asmenys.
  10. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, nuovargio profilaktikai savivaldybės administracijoje numatomos 15 minučių trukmės poilsio pertraukėlės pirmoje ir antroje dienos pusėje: pirmoji - 10.00-10.15 val., antroji - 15.00 - 15.15 val.
  11. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiajam specialistui (kalbos tvarkytojui), Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui ir inspektoriui, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjui, skyriaus valstybės tarnautojams, Švietimo ir sporto skyriaus vyresniajam specialistui už darbą organizuojant ir vykdant valstybinius užsienio kalbų brandos egzaminus, Švietimo ir sporto skyriaus vyresniajam specialistui, atsakingam už sporto renginius, jų pageidavimu kompensuojama suteikiant per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui vidutinį darbo užmokestį.
   1. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA
   2. Kasmetines atostogas Administracijos darbuotojams įsakymu suteikia Administracijos direktorius.
   3. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal atostogų suteikimo grafiką, kuris tvirtinamas administracijos direktoriaus įsakymu iki gegužės 1 d. Atostogos suderinus su tiesioginiu vadovu gali būti suteiktos iš karto arba dalijamos į dalis, kurių viena negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų.
   4. Kasmetinės atostogos Administracijos darbuotojams gali būti suteikiamos pagal atskirus prašymus. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kasmetinių atostogų pradžios.
   5. Administracijos direktorius įsakymu gali atšaukti iš kasmetinių atostogų Administracijos darbuotoją tik jo prašymu arba sutikimu.
   6. Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui kasmetinės atostogos suteikiamos savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.
   7. Su kasmetinių atostogų grafiku, jeigu kasmetines atostogas darbuotojas planuoja kitiems metams, darbuotojus supažindina pasirašytinai tiesioginis vadovas.
   8. Kai dėl svarbių priežasčių Administracijos darbuotojas keičia atostogų laiką, patvirtintą pagal grafiką, prašymą dėl atostogų laiko pakeitimo turi pateikti Administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atostogų pagal grafiką pradžios, neįskaičiuojant prašymo pateikimo dienos.
   9. Nemokamos atostogos ir leidimai neatvykti į darbą administracijos leidimu, darbuotojams suteikiami Administracijos direktoriaus įsakymu, esant darbuotojo prašymui, kuriame nurodomos konkrečios nemokamų atostogų arba leidimo neatvykti į darbą prašymo priežastys. Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į prašyme nurodytas konkrečias priežastis, taip pat į tiesioginio vadovo vizą, priima galutinį sprendimą.
    1. PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNYBĄ, STUDENTŲ PRAKTIKĄ IR DARBĄ

  TVARKA

  1. Asmens, laimėjusio konkursą į valstybės tarnautojo pareigas, įdarbinimo, supažindinimo su šiomis Taisyklėmis ir pareigybės aprašymu procesą atlieka Bendrasis skyrius, seniūnijose - seniūnas, su padalinio nuostatais supažindina tiesioginis vadovas.
  2. Studentas, norintis atlikti praktiką Administracijoje, Administracijos direktoriui pateikia prašymą atlikti praktiką ir gautą iš švietimo įstaigos trišalę praktikos mokymosi sutartį. Vienas pasirašytos trišalės praktikos mokymosi sutarties egzempliorius lieka Bendrajame skyriuje. Studentas Bendrajam skyriui taip pat pristato savo asmens dokumentų kopijas (asmens tapatybės kortelės arba paso ir „Sodros“ pažymėjimo). Bendrasis skyrius įformina praktikos pradžią ir pabaigą.
  3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai į darbą Šakių rajono savivaldybės administracijoje priimami ir atleidžiami iš darbo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Priimant į darbą valstybės tarnautojas ar darbuotojas:

  29.1.      pateikia dokumentus :

  29.1.1.     prašymą priimti į darbą, nurodant deklaruotą gyvenamąją vietą, kontaktinę informacij ą;

  29.1.2.      gyvenimo aprašymą;

  29.1.3.      paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

  29.1.4.      neįgalaus asmens pažymėjimo kopiją ir išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų;

  29.1.5.      vaikų gimimo liudijimų kopijas;

  29.1.6.ištuokos liudijimą (darbuotojo, kuris vienas augina vaiką iki 14 m.);

  29.1.7.      neįgalaus vaiko pažymėjimo kopiją (jei šeimoje auga neįgalus vaikas iki 18 m.);

  29.1.8.      dokumentų apie išsilavinimą kopijas;

  29.1.9.      socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;

  29.1.10.      privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;

  29.1.11.      privačių interesų deklaraciją (valstybės tarnautojams);

  1. Bendrasis skyrius įformina priėmimą. Asmuo į pareigas priimamas ne anksčiau kaip kitą darbo dieną nuo įforminimo.
  2. Už darbų saugą atsakingas asmuo priimtą asmenį supažindina su darbų saugos reikalavimais.
   1. ATSISTATYDINIMO IŠ VALSTYBĖS TARNYBOS IR DARBO SUTARTIES

  NUTRAUKIMO TVARKA

  1. Valstybės tarnautojas prašymą dėl atsistatydinimo iš valstybės tarnybos arba darbuotojas prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo, suderinęs su tiesioginiu vadovu, įteikia Administracijos direktoriui. Atleidimo data gali būti atidėta, tačiau ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo dienos valstybės tarnautojui ir ne daugiau kaip 14 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį.
  2. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą dėl atsistatydinimo iš valstybės tarnybos arba darbo sutarties nutraukimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, praėjus šiam terminui, prašymas gali būti atšauktas tik Administracijos direktoriaus sutikimu.
  3. Atleidimo dieną darbuotojas privalo grąžinti Administracijai jam skirtas darbo priemones, kitą inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą, informaciją apie neįvykdytas užduotis turi perduoti tiesioginiam vadovui, tai įforminant reikalų perdavimo ir priėmimo aktu. Tiesioginis vadovas kontroliuoja ir atsako už akte nurodytų perduotų užduočių įvykdymą.
   1. KOMANDIRUOTĖS IR MOKYMAI
   2. Išvykti darbo reikalais už Šakių rajono savivaldybės ribų galima tik esant Administracijos direktoriaus įsakymui dėl komandiruotės. Įsakymas turi būti užregistruotas Bendrajame skyriuje ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki išvykimo į komandiruotę dienos. Įsakymus dėl komandiruočių rengia Bendrasis skyrius.
   3. Pasibaigus mokymams, VATIS Savitarnos posistemėje valstybės tarnautojams pateikiamas klausimynas apie mokymų kokybę. Valstybės tarnautojai privalo jį užpildyti per 5 darbo dienas nuo elektroninio pranešimo apie jo pateikimą VATIS Savitarnos posistemėje gavimo. Administracijos darbuotojai privalo pristatyti mokymų pažymėjimų kopijas Bendrajam skyriui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mokymo pabaigos. Bendrasis skyrius kitoje mokymo pažymėjimo pusėje užrašo gavimo datą ir registruoja mokymų pažymėjimų duomenis Valstybės tarnautojų registre.
    1. PATALPOS IR DARBO VIETA
    2. Konkreti darbo vieta yra Administracijos direktoriaus ar struktūrinio padalinio vadovo tam darbuotojui paskirtas kabinetas ar darbo vieta.
    3. Darbo vietoje (kabinete) draudžiama rūkyti. Administracijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose ir pažymėtose vietose.
    4. Darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ar narkotines medžiagas.
    5. Tarnybos (darbo) metu draudžiama būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo toksinių ar narkotinių medžiagų.
    6. Administracijos darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
    7. Administracijos darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
    8. Administracijos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik Administracijos darbuotojui esant.
    9. Administracijos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Administracijos išteklius.
    10.  Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis Administracijos darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
    11.  Administracijos darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga.
    12. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka Bendrasis skyrius.
     1. DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS IR KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ SUDARYMAS
     2. Padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus įsakymu tvirtina Administracijos direktorius.
     3. Darbuotojų atsakomybę, uždavinius ir funkcijas nustato Administracijos struktūrinio padalinio, kuriame dirba darbuotojas, nuostatai, šios Taisyklės ir darbuotojo pareigybės aprašymas.
     4. Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotoją, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį su pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina Bendrojo skyriaus vedėjas.
     5. Administracijos struktūrinių teritorinių padalinių - seniūnijų seniūnai, skyrių vedėjai organizuoja jiems priskirto struktūrinio vieneto darbą, nurodo, kokias funkcijas ir kuris darbuotojas vykdys, atsako už pavestų užduočių pagrįstumą ir teisėtumą.
     6. Administracijos padalinių vadovai atsako už papildomų pareigybės aprašyme niekam nepriskirtų užduočių arba nesančių darbuotojų funkcijų atlikimą, kontroliuoja jų vykdymą.
     7. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų poįstatyminių aktų bei lokalinių teisės aktų numatytais atvejais sudaromos komisijos arba darbo grupės, kurių sudėtį įsakymu tvirtina Administracijos direktorius. Įsakyme nurodomas komisijos arba darbo grupės pirmininkas, vadovas, sekretorius, jeigu jis paskiriamas.
      1. DARBO UŽMOKESTIS
      2. Darbo užmokestis skaičiuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
      3. Darbo užmokestis mokamas 2 kartus per mėnesį, pinigus pervedant į asmenines sąskaitas darbuotojo prašymu pasirinktame banke. Atskiru darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį - kiekvieno mėnesio 29 dieną.
      4. Centralizuotos buhalterijos skyrius informuoja darbuotojus ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu apie darbo užmokestį, dirbtą darbo laiką, apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas, dirbto darbo laiko trukmę.
      5. Darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka skiriamos priemokos. Skiriant priemoką už papildomų pareigybės aprašyme nenustatytų funkcijų atlikimą arba už darbą padidėjusiu darbo krūviu, būtinas motyvuotas, pagrindžiantis šias aplinkybes tiesioginio vadovo tarnybinis pranešimas ir darbuotojo prašymas (sutikimas).
      6. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti skatinami ir apdovanojami gyvenimo jubiliejinių sukakčių progomis, sutuoktuvių proga, išeinant į pensiją, už labai gerą darbą kalendoriniais metais, atsižvelgus į sutaupyto darbo užmokesčio fondo lėšas.
       1. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI
       2. Administracijos darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga - švari, dalykinio

  stiliaus.

  1. Administracijos darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų, darbo grupių ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Administracijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (penktadieniais) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
  2. ELGESIO REIKALAVIMAI TARNYBOS, INCIDENTO, NELAIMINGO

  ATSITIKIMO METU

  1. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Administraciją, darbo metu privalo elgtis mandagiai ir pagarbiai.
  2. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
  3. Administracijos darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
  4. Administracijos darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, dėl kurio patyrė žalą sveikatai, arba ūmios profesinės ligos, jeigu pajėgia, taip pat asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdami apie tai pranešti padalinio vadovui arba darbdaviui atstovaujančiam asmeniui arba Administracijos direktoriui.
  5. Įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo tiria ir jų aplinkybes aiškinasi už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingas specialistas teisės aktų nustatyta tvarka.
  6. Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo nedelsdamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir vienam iš nukentėjusiojo darbuotojo šeimos narių (tėvui, motinai, vaikui, broliui, seseriai, sutuoktiniui arba asmeniui, su kuriuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (toliau - šeimos atstovas), apie kiekvieną įvykį darbe ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat jeigu darbuotojas miršta dėl nesusijusios su darbu ligos arba sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai ar manoma, kad sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai. Ūmių profesinių ligų, dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė, atvejais darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo nedelsdamas privalo pranešti ir visuomenės sveikatos centrui apskrityje.
  7. Įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio gali kilti grėsmė asmenų turtui, saugumui, sveikatai, gyvybei arba jau yra neigiami padariniai, kiekvienas Administracijos darbuotojas privalo atlikti pilietinę pareigą ir pranešti kompetentingai tarnybai apie įvykį.
   1. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS
   2. Valstybės tarnautojai turi vykdyti Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnyje nustatytas valstybės tarnautojo pareigas, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis - Darbo kodekso nustatytus reikalavimus, darbo sutartyje numatytas pareigas, taip pat pareigas, nurodytas pareigybių aprašymuose ir šiose taisyklėse.
   3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  69.1.    laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų;

  69.2.   vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

  69.3.  nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis tarnybine, darbine ar su tarnyba, darbu susijusia informacija kitaip nei nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

  69.4.    pranešti vadovui ar jo sutikimu nevykdyti užduoties, jeigu asmeniniai turtiniai interesai susikerta su šia užduotimi arba turima argumentų, jog asmeninės, privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti valstybės ar savivaldybės prestižui;

  69.5.     priimti sprendimus pagal kompetenciją ir reikalauti, kad tie sprendimai būtų laiku ir tiksliai įvykdyti;

  69.6.      ginti teisėtus savivaldybės interesus;

  69.7.    vykdyti saugos ir sveikatos darbe, sanitarijos, civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;

  69.8.    nerūkyti savivaldybės kabinetuose, bendrojo naudojimo patalpose, išskyrus tam numatytas vietas;

  69.9.      tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą (kabinetą), inventorių, tausoti savivaldybės turtą;

  69.10.      nešališkai tarnauti žmonėms;

  69.11.      laikytis profesinės etikos bei šių taisyklių;

  69.12.      deklaruoti įstatymų nustatyta tvarka savo turtą ir pajamas;

  69.13.      teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;

  1. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:

  70.1.      gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

  70.2.    gauti informaciją iš savo vadovų, bendradarbių ir kitų valstybės tarnautojų, būtiną atlikti užduotis ir pavedimus;

  70.3.    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatytas atostogas;

  70.4.    būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais, ne tarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje, jei nedraudžia įstatymai;

  70.5.      ginti teisme pažeistas teises ir teisėtus interesus;

  70.6.    atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jeigu duota užduotis prieštarauja įstatymui ar kitam teisės aktui. Apie tai darbuotojas privalo raštu pranešti tiesioginiam vadovui.

  XII. PAGRINDINĖS DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISĖS

  1. Pareigos:

  71.1.      užtikrinti normalias, saugias ir sveikas darbo sąlygas;

  71.2.      organizuoti ir vykdyti saugų darbą;

  71.3.      įrengti darbo vietas, atitinkančias darbo saugos reikalavimus;

  71.4.      rūpintis kvalifikacijos kėlimu bei mokymu.

  1. Teisės:

  72.1.      reikalauti, kad darbuotojai vykdytų pareigas ir laikytųsi darbo bei tarnybinės drausmės;

  72.2.      įstatymų nustatyta tvarka skirti drausmines ir tarnybines nuobaudas.

  XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Už šių Taisyklių pažeidimus gali būti taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
  2. Administracijos direktoriaus įsakymu šių Taisyklių punktai gali būti keičiami, pildomi, dėstomi nauja redakcija arba pripažįstami netekusiais galios.
  3. Ginčai, kylantys dėl tarnybinės ar drausminės atsakomybės, numatytos šiose Taisyklėse taikymo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  Paskutinis atnaujinimas:2016-05-11 15:37:10

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.