ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finasavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Šakių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos
  Etikos komisija
  Antikorupcijos komisija
  Visuomeninių administracinių ginčų komisija
  Turto privatizavimo komisija
  Peticijų komisija
  Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija
  Narkotikų kontrolės komisija
  Studijų rėmimo komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Šakių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Naujienos
  ĮVYKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

  2017 m. liepos 28 d. rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta 36 klausimams.  

  Perskaitytas pareiškimas, kuriuo Zanavykų frakcija pasiskelbė rajono savivaldybės tarybos mažuma (opozicija).

  Skirtos premijos už aukštus mokymosi rezultatus 12 abiturientų, papildyta klasių komplektavimo tvarka, kurioje numatyta, kad Lukšių Vinco Grybo gimnazijos Gelgaudiškio vidurinio ugdymo skyriuje komplektuojamos vidurinio ugdymo pakopos klasės, jei mokinių skaičius klasėje ne mažesnis nei 20 mokinių. Patvirtinti Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos, Griškabūdžio gimnazijos nuostatai.

  Papildytas Šakių miesto su priemiesčiais bendrasis planas su GIS sistema, nustatyti UAB „Šakių autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifai, paliekant galioti tarifus, kurie buvo nustatyti rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T-244. Papildyti seniūnaičių sueigos nuostatai, papildant juos išplėstine seniūnaičių sueiga.

  Patvirtintas Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja socialinio globėjo atrankos tvarką, likusio be tėvų globos vaiko priežiūros socialinio globėjo šeimoje organizavimą, globėjų centro funkcijas, socialinio globėjo pareigas ir teises, mokėjimo už vaiko priežiūrą socialinio globėjo šeimoje dydį ir tvarką bei papildomo apmokėjimo vaikus globojančiai šeimai sąlygas. Patvirtinta Paluobių mokyklos–daugiafunkcio centro dienos socialinės globos, teikiamos 1 asmeniui per vieną mėnesį, kaina: asmenims su sunkia negalia - 469,00 Eur, senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia – 361,00 Eur.

  Papildyta 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisija, pritarta projektams „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose“, „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Šakių ligoninėje“. Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (kurių steigėja yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja rajono Savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Šakių rajono savivaldybė, vidaus kontrolės pagrindinius tikslus, vidaus kontrolės veikimą ir sistemą.

  Patikslintas 2017 metų biudžetas, pritarta Rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai, patvirtintas rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai. Suteikta uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ 430,0 tūkst. Eur garantija imant paskolą investicijų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ finansavimui. Patikslintas socialinio būsto sąrašas, išnuomoti 5 savivaldybės būstai.

  Pritarta steigti biudžetines įstaigas – seniūnijas, sudarytas Kontrolės komitetas iš narių M.Eimutis, I.Haase, T.Skaizgirys, M.Tarnauskas. Patikslintos komisijų sudėtys bei patvirtinti Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos viešojo konkurso sąlygos.

   

  Visi rajono savivaldybės tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, „Teisės aktai“).

   

   

  Parengė

  Rajono savivaldybės tarybos sekretorė

  Inga Kanapeckienė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.