Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
ASMENINĖ PAGALBA NEĮGALIESIEMS
2021-12-05

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikiant jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Kas gali gauti? Asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas? Atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas? Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Ar už asmeninės pagalbos paslaugas reikia mokėti?

 

Kai Asmeniui neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos ar dienos socialinė globa, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas vertinant tik to Asmens, kuriam numatoma teikti asmeninę pagalbą, pajamas, vadovaujantis šiomis nuostatomis: 

      jei Jūsų pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 256 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai;

            jei Asmens pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius, – 5 procentai Asmens pajamų, bet ne daugiau kaip 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio;

            jei Asmens pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės už 4 VRP dydžius – 10 procentų Asmens pajamų, bet ne daugiau kaip 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio;

            jei Asmens pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės už 5 VRP dydžius – 15 procentų Asmens pajamų, bet ne daugiau kaip 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio;

            jei Asmens pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius – 20 procentų Asmens pajamų, bet ne daugiau kaip 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio.

Jei gaunate dienos socialinę globą ar socialinės priežiūros paslaugas, Jūsų mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.

Asmeninės pagalbos teikėjai:

  VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centras;

VšĮ „Namai visiems“

Kur kreiptis? Asmuo ar jo atstovas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Seniūnijoje užpildomas prašymas-paraiška dėl asmeninės pagalbos ir socialinis darbuotojas įvertina asmeninės pagalbos poreikį užpildydamas klausimyną bei teikia motyvuotą išvadą ir rekomendacijas dėl asmeninės pagalbos poreikio asmeniui tikslingumo. Atsižvelgiant į socialinio darbuotojo pateiktas rekomendacijas Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius  priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo (netikslingumo).     

Teisės aktai, reglamentuojantys asmeninės pagalbos teikimą:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 “ Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“.  

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. AT-882 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo Šakių rajono savivaldybėje“

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. AT-826 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo, mokėjimo už asmeninę pagalbą ir lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. AT-924 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. AT-882 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo Šakių rajono savivaldybėje“ papildymo“

Aprašo priedai:

5 Priedas_ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO APRAŠOMOJO POBŪDŽIO ATASKAITA