Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
INFORMUOJAME APIE KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PENKTOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NUOTOLINĮ POSĖDĮ Nr. VL-16
2022-10-21

 

2022-10-26 vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolis posėdis Nr.Vl-16  kuriame numatomi svarstyti šie klausimai:

 

1. Sudargo, Burgaičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 37620), Šakių r. sav., Sudargo sen., Burgaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete inicijuotas skelbti valstybės saugomu, piliakalnis pripažintas valstybės saugomu, gyvenvietė inicijuota skelbti valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: 1) siekiant suvienodinti komplekso ir kompleksinių dalių statusus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. Į-346 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais“ piliakalnis su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė inicijuoti skelbti valstybės saugomais; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, ploto nekeičiant (teritorijos ribas sutapatinant su geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 935 redakcija) (toliau – Taisyklės), 12, 16.1 punktų nuostatomis, Sudargo, Burgaičių piliakalniui su gyvenviete (u. k. 37620), Sudargo, Burgaičių piliakalniui II, vad. Pilaite (u. k. 3264), Sudargo, Grinaičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 37475) ir Sudargo, Grinaičių piliakalniui II su gyvenviete (u. k. 24680) apibrėžti bendrą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei reljefą nustatant vertingąja savybe).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

2. Sudargo, Burgaičių piliakalnio II, vad. Pilaite (u. k. 3264), Šakių r. sav., Sudargo sen., Burgaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalnio teritoriją, jo plotą nežymiai sumažinant (teritorijos ribas sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), vadovaujantis Taisyklių 12, 16.1 punktų, Sudargo, Burgaičių piliakalniui su gyvenviete (u. k. 37620), Sudargo, Burgaičių piliakalniui II, vad. Pilaite (u. k. 3264), Sudargo, Grinaičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 37475) ir Sudargo, Grinaičių piliakalniui II su gyvenviete (u. k. 24680) apibrėžti bendrą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

3. Sudargo, Grinaičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 37475), Šakių r. sav., Sudargo sen., Grinaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete inicijuotas skelbti valstybės saugomu, piliakalnis pripažintas valstybės saugomu, gyvenvietė inicijuota skelbti valstybės saugoma.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, ploto iš esmės nekeičiant (teritorijos ribas sutapatinant su geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis, šiaurės–šiaurės vakarinėje dalyje teritoriją apibrėžiant pagal reljefą), vadovaujantis Taisyklių 12, 16.1 punktų nuostatomis, Sudargo, Burgaičių piliakalniui su gyvenviete (u. k. 37620), Sudargo, Burgaičių piliakalniui II, vad. Pilaite (u. k. 3264), Sudargo, Grinaičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 37475) ir Sudargo, Grinaičių piliakalniui II su gyvenviete (u. k. 24680) apibrėžti bendrą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui reljefą ir kultūrinį sluoksnį nustatant vertingosiomis savybėmis, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei reljefą nustatant vertingąja savybe).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

4. Sudargo, Grinaičių piliakalnio II su gyvenviete (u. k. 24680), Šakių r. sav., Sudargo sen., Grinaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su gyvenviete yra pripažinti valstybės saugomais.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15  „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Vadovaujantis Taisyklių 12, 16.1 punktų nuostatomis, Sudargo, Burgaičių piliakalniui su gyvenviete (u. k. 37620), Sudargo, Burgaičių piliakalniui II, vad. Pilaite (u. k. 3264), Sudargo, Grinaičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 37475) ir Sudargo, Grinaičių piliakalniui II su gyvenviete (u. k. 24680) apibrėžti bendrą vizualinės apsaugos pozonį, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui reljefą ir kultūrinį sluoksnį nustatant vertingosiomis savybėmis, piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei reljefą nustatant vertingąja savybe).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

5. Maštaičių, Narkūnų piliakalnio su priešpiliais, papiliu ir senovės uostu (u. k. 24752), Šakių r. sav., Kidulių sen., Maštaičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Piliakalnis su priešpiliais ir papiliu, piliakalnio su priešpiliais ir papiliu piliakalnis, piliakalnio su priešpiliais ir papiliu pirmas priešpilis, piliakalnio su priešpiliais ir papiliu antras priešpilis, piliakalnio su priešpiliais ir papiliu papilys yra paskelbti kultūros paminklais, piliakalnio su priešpiliais ir papiliu senovės uostas registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: 1) siekiant įgyvendinti Kultūros vertybių registro nekilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimo 2021–2024 metų priemonių plano, patvirtinto Departamento direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. Į-214 „Dėl Kultūros vertybių registro nekilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimo 2021–2024 metų priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), priemonę Nr. 1.1.1 – inicijuoti kultūros paminklų kompleksų ir kompleksinių dalių reikšmingumo lygmenų ir statusų suvienodinimo procedūras, Maštaičių, Narkūnų piliakalnio su priešpiliais ir papiliu senovės uostą (u. k. 37210) numatoma inicijuoti skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu; 2) Departamento 2022-02-21 raštu Nr. (13.25 E)2-460 Kultūros paveldo centrui pavesta parengti apskaitos dokumentaciją.

Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintinas pavadinimas, vizualinės apsaugos pozonis, neatitinkantis teisės aktų reikalavimų, vertingosios savybės.

Aktu siūloma: Patikslinti pavadinimą pagal Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatorių, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, vadovaujantis Taisyklių 16.1 papunkčio nuostatų reikalavimais (jį sumažinant), patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su priešpiliais ir papiliu piliakalniui, pirmam priešpiliui, antram priešpiliui, papiliui reljefą nustatant vertingąja savybe, piliakalnio su priešpiliais ir papiliu senovės uostui kultūrinį sluoksnį nustatant vertingąja savybe).

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.