Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
2020-02-21

Lekėčių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,36-5,69 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais)).

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;
 2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį;
 4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisykles;
 5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 7. būti pareigingas, dalykiškas, darbštus, gebantis bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 1. organizuoja socialinį darbą, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą bei bendrai veiklai telkdamas kitus specialistus ir bendruomenę;
 2. surenka informaciją apie būtinybę asmeniui ar šeimai gauti pagalbą bei inicijuoja šios

pagalbos teikimą;

 1. bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
 2. priima iš gyventojų prašymus, reikalingas pažymas, kitus dokumentus, gauti:

4.1. socialinei pašalpai;

4.2. būsto šildymo išlaidų bei išlaidų už šaltą ir karštą vandenį kompensacijoms (tiekiant šildymą  centralizuotu būdu, šildant kitomis kuro rūšimis);

4.3. išmokas vaikams:  vienkartinei išmokai gimus kūdikiui,  išmokos vaikams nuo gimimo iki 18 m., globos (rūpybos) išmokoms, vienkartinei išmokai nėščiai moteriai, išmoka besimokančio ar   studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui;

4.4. šalpos pensijoms: šalpos neįgalumo pensijoms, šalpos senatvės pensijoms, šalpos našlaičių pensijoms, šalpos kompensacijoms; slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinėms  kompensacijoms;

4.5. vienkartinėms pašalpoms iš savivaldybės biudžeto ir kitų rūšių išmokoms (tarp jų ir vienkartines išmokas gimus vaikui, nuolat gyvenantiems Šakių rajono savivaldybėje).

 1. priima iš gyventojų prašymus, reikalingas pažymas, kitus dokumentus, vertina poreikį gauti socialinėms paslaugoms:

5.1. bendrosioms paslaugoms;

5.2. socialinės priežiūros paslaugoms;

5.3. socialinės globos paslaugoms (tarp jų ir dėl apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje).

 1. suveda duomenis į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS, suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams;
 2. priima prašymus ir reikiamus dokumentus gauti socialinę paramą mokiniams, duomenis suveda į kompiuterinę programą PARAMA ir socialinės paramos informacinę sistemą SPIS. Išimties atvejais rašo buities tyrimo aktus, suformuoja socialinės paramos mokiniams gavėjų bylas ir perduoda savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui;
 3. bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registrų tarnyba ir kitomis institucijomis, naudojasi socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;
 4. teikia asmenų, šeimų prašymus ir reikalingus dokumentus ir informaciją  seniūnijos paramos teikimo komisijai dėl vienkartinės piniginės paramos, visuomenei naudingos veiklos atvejų, paslaugų teikimo, tikrinant bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens buities gyvenimo sąlygas, pajamas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
 5. lanko vienišus asmenis, neįgaliuosius ir socialiai remtinas šeimas; ruošia ir teikia skyriui informaciją apie seniūnijoje gyvenančius vienišus pensininkus, neįgaliuosius bei kitus socialiai remtinus asmenis ir šeimas;
 6. teikia gyventojams konsultacijas piniginės socialinės paramos, materialinės paramos, šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo, paramos mokiniams, socialinių paslaugų,  specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinės globos klausimais;
 7. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant įvairias socialines programas seniūnijų gyventojams;
 8. lankosi pas neįgaliuosius ir organizuoja poreikio nustatymą neįgalaus asmens būsto pritaikymui;
 9. priima asmenų prašymus dėl maisto iš intervencinių atsargų gavimo, nustato teisę jį gauti. Paruošia gavėjų sąrašus, juos pateikia Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui. Maisto produktus išdalina gavėjams pagal sudarytus sąrašus;
 10. vertina seniūnijos gyventojų specialiuosius poreikius tam, kad būtų užtikrintas poreikių lygio nustatymas ir specialiosios pagalbos priemonių tenkinimas, konsultuoja gyventojus ir tarpininkauja jiems dėl specialiųjų pagalbos priemonių gavimo;
 11. siekiant užtikrinti nustatytų funkcijų įgyvendinimą, informuoja seniūnijos gyventojus apie socialinės paramos būdus ir socialines paslaugas;
 12. siekiant padėti seniūnijos gyventojams tenkinti jų poreikius, organizuoja gaunamos labdaros išdalinimą, padeda apsirūpinti kuru, rūpinasi valstybės lėšomis laidojamų vienišų asmenų laidotuvėmis;
 13. teikia rekomendacijas riboto rėmimo socialinei kortelei gauti; lankosi su asmeniu prekybos vietose dėl lėšų išgryninimo;
 14. administruoja visuomenei naudingos veiklos darbus seniūnijoje: ruošia sutartis, išduoda siuntimus, sudarinėja sąrašus, teikia ataskaitas;
 15. nuolat bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams klausimais;
 16. vykdo kitus Administracijos direktoriaus, Lekėčių seniūno, Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavedimus žodžiu ir raštu pareigybėje priskirtais klausimais.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), arba pristatyti adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, 227 kab., Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai, iki 2020 m. vasario 21 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką, vietą bei kokie dokumentai atvykstant turi būti pateikti. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 66102, (8 345) 66128.