Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
2021-07-16

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,36-6,74 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais)).

Reikalavimai pretendentams:

 1. turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis;
 2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą;
 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 6. gebėti bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 1. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, organizuoja socialinį darbą, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą bei bendrai veiklai telkdamas kitus specialistus ir bendruomenę;
 2. priima gyventojų prašymus ir kitus reikalingus dokumentus: piniginei socialinei paramai, socialinei paramai mokiniams, išmokoms vaikams, vienkartinėms pašalpoms, socialinėms paslaugoms, tikslinėms kompensacijoms, dėl būsto aplinkos pritaikymo neįgaliesiems gauti bei tikrina pateiktų duomenų tikrumą;
 3. suveda gyventojų prašymų ir kitų dokumentų duomenis į socialinių išmokų apskaitos sistemą „Parama“ ir socialinės paramos šeimai informacinę sistemą „SPIS", suformuoja paramos gavėjų bylas, jas pateikia Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams;
 4. renka informaciją apie pagalbos poreikį socialinėms paslaugoms gauti ir inicijuoja jos teikimą bendradarbiaujant ir bendraujant su Savivaldybės administracijos skyriais, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;
 5. lankosi socialinės paramos gavėjų šeimose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 6. priima asmenų prašymus dėl paramos maistu ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, nustato teisę ją gauti, sudaro gavėjų sąrašus, juos pristato Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui bei organizuoja jų išdalinimą;
 7. lanko vienišus, neįgalius asmenis ir šeimas, kuriose gyvena neįgalūs, vieniši ar senyvo amžiaus asmenys;
 8. organizuoja mirusių vienišų seniūnijos gyventojų, nežinomų (neatpažintų) asmenų, rastų seniūnijos teritorijoje, ir asmenų be pilietybės palaikų laidojimą;
 9. teikia rekomendacijas riboto rėmimo socialinei kortelei gauti ir lankosi su asmeniu prekybos vietose dėl lėšų išgryninimo;
 10. administruoja visuomenei naudingos veiklos darbus seniūnijoje: ruošia sutartis, išduoda siuntimus, sudarinėja sąrašus, teikia ataskaitas;
 11. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 12. dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant įvairias socialines programas seniūnijos gyventojams;
 13. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir Socialinės paramos skyriaus veikla;
 14. pagal savo kompetenciją dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus, Seniūnijos seniūno, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, vairuotojo pažymėjimo kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu [email protected] (nurodant – „CV“), iki 2021 m. liepos 16 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 60601, (8 345) 66102, (8 345) 66128.