Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA ATRANKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKO PAREIGOMS UŽIMTI
2021-12-22

Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei. Pareigybės lygis – A2. Pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,45-7,77 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (pagal profesinio darbo patirtį (metais). Pagal terminuotą darbo sutartį.

 

Reikalavimai pretendentams:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą; taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklos nuostatais, Modeliu, nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybės aprašymu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer;
 4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 5. gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;
 6. dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

                                                                                                      

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

 

 1. užtikrina valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatina jų bendradarbiavimą;
 2. teikia pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas) veiklose;
 3. koordinuoja susitarimo dėl integracijos į darbo rinką (toliau – Susitarimo) įgyvendinimą ir jame numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų (toliau – Paslaugos), aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (toliau – Priemonės) teikimą asmenims;
 4. atlieka asmens poreikių ir galimybių įvertinimą, profiliavimą;
 5. organizuoja atvejo komandos susirinkimus;
 6. parenka pagal atvejo komandos siūlymus Paslaugas bei Priemones asmeniui, nustato jų teikimo apimtis ir eiliškumą;
 7. rengia Susitarimą, kuriame nurodomos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos teikti asmeniui Paslaugos bei Priemonės, jų apimtis, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka;
 8. koordinuoja Susitarimo įgyvendinimą, teikia informaciją atvejo komandai;
 9. organizuoja asmens susitikimą su vykdant Susitarimą numatytų paslaugų teikėjais;
 10. teikia siūlymus atvejo komandai dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo;
 11. teikia atvejo komandai informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant Projekto veiklose;
 12. užtikrina, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;
 13. dirba su duomenų bazėmis „Parama“, „SPIS“, kitomis duomenų bazėmis pagal savo kompetenciją;
 14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjai, projekto administravimo grupei Projekto įgyvendinimo klausimais;
 15. teikia informaciją apie Projekto veiklų įgyvendinimą savivaldybės vadovams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms;
 16. teikia metodinę, dalykinę pagalbą suinteresuotoms šalims Projekto įgyvendinimo klausimais;
 17. nustatytais terminais teikia Projekto administravimo grupei ataskaitas, informaciją apie Projekto patirtas išlaidas bei kitus su Projektu susijus dokumentus;
 18. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas;
 19. dalyvauja komisijų darbe;
 20. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;
 21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuotą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu gediminas.morkeliunas@sakiai.lt (nurodant – „CV“), iki 2021 m. gruodžio 22 d. įskaitytinai. Pretendentams apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pranešama jų gyvenimo aprašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais per 3 darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams, atitikusiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pranešama apie atrankos datą, laiką. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 345) 66102, (8 345) 66128