Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASKELBĖ KONKURSĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
2020-10-19

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paskelbė konkursą Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigoms užimti

                                                                         

Skelbimo nr.: 45390

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šakių rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 8.41

                                                                                              

                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                         Šakių rajono savivaldybės 

                                                                                         administracijos direktoriaus

                                                                                         2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. AT-624

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS

VEDĖJO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

 1. politikos formavimas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

 1. Kultūros politikos formavimas ir įgyvendinimas, etninės kultūros vertybių kūrimas, kaupimas, apsauga, sklaida.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

 1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
 7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
 8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
 11. Atstovauja savivaldybei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje, jos departamentuose, kitose valstybės institucijose kultūros klausimais.
 12. Rengia rajono kultūros veiklos programas, koordinuoja jų įgyvendinimą.
 13. Koordinuoja visų rajono kultūros įstaigų veiklą etninės kultūros klausimais. Organizuoja konferencijas, seminarus. Inicijuoja ekspedicijas, konkursus, rajoninius žanrinius, tarptautinius renginius.
 14. Rūpinasi profesionaliosios dailės sklaida rajone, respublikoje ir užsienyje, inicijuoja ir rengia plenerus, parodas, rūpinasi leidyba, susijusia su profesionaliosios dailės sklaida.
 15. Nustatyta tvarka teikia informaciją, rengia ataskaitas aukštesniosioms kultūros institucijoms priskirtų funkcijų kompetencijos ribose.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – dailė (arba);

20.3. studijų kryptis – kultūros studijos (arba);

arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. darbo patirties sritis – patirtis kultūros srityje;

20.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. komunikacija - 4 lygis;

21.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

21.4. organizuotumas - 4 lygis;

21.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.

 1. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. lyderystė - 2 lygis;

22.2. veiklos valdymas - 2 lygis;

22.3. strateginis požiūris - 2 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. įžvalgumas - 4 lygis;

23.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

24.1. veiklos planavimas - 4 lygis.Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą).

              Pretendentai Valstybės tarnybos departamentui per VATIS pateikia:

 1.   prašymą;
 2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 3. užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
 4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną;
 5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, jei turi – dokumneto, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją.

                                                                 

Dokumentai per VATIS priimami iki 2020 m. spalio 19 d. imtinai.

 

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas centralizuotai atlieka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-kulturos-ir-sporto-skyriaus-vedejo-pavaduotojas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;43125.html

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vardas, pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė

Telefonas: (8 5) 2196821

El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt

Adresas: Šventaragio g. 2 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.